Podrobnejšie diagnózy:


Patria sem:

subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne výsledky klinických alebo iných vyšetrení a nepresne definované stavy, ktoré sa neoznačujú diagnózou zaraditeľnou inde.

Subjektívne a objektívne príznaky, ktoré svedčia o určitej diagnóze, sa uvádzajú v položkách iných kapitol klasifikácie. Všeobecne položky tejto kapitoly zahŕňajú menej presne definované stavy a príznaky, ktoré približne rovnako naznačujú dve alebo viaceré choroby, či postihnutie dvoch alebo viacerých sústav a pri ktorých chýba potrebná analýza prípadu na stanovenie konečnej diagnózy. Prakticky všetky položky v tejto kapitole by sa mohli označiť ako “bližšie neurčené” alebo “nejasného pôvodu”, alebo “prechodné”.Pri rozhodovaní, či zaradiť subjektívne a objektívne príznaky do tejto kapitoly alebo niektorej inej kapitoly treba použiť Abecedný zoznam. Zvyšné podpoložky očíslované znakom .8 sú určené pre príznaky, ktoré sa nedajú zatriediť inde.

V položkách R00 – R99 sú zahrnuté stavy a príznaky:
a) prípady, pri ktorých sa nedala určiť presnejšia diagnóza ani po vyšetrení všetkých faktov vzťahujúcich sa na prípad;
b) subjektívne a objektívne príznaky v čase prvého vyšetrenia, ktoré sa ukázali ako prechodné a ktorých príčina sa nedala určiť;
c) predbežné diagnózy u pacientov, ktorí sa nedostavili na ďalšie vyšetrenie alebo ošetrenie;
d) prípady pacientov preložených inde na vyšetrenie alebo liečenie skôr, ako sa určila diagnóza;
e) prípady, pri ktorých nebola k dispozícii presnejšia diagnóza pre ktorúkoľvek inú príčinu;
f) doplnkové informácie, týkajúce sa určitých príznakov, ktoré predstavujú samy osebe významné problémy v lekárskej starostlivosti

Nepatria sem:

Abnormálne nálezy pri prenatálnom skríningovom vyšetrení matky (O28.-)
Určité stavy, ktoré majú svoj pôvod v prenatálnom období (P00 – P96)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.