Kód diagnózy podľa MKCH-10: N03
Vysvetlenie diagnózy: Patrí sem:
Chronická:
• choroba glomerulov
• glomerulonefritída
Nepatrí sem:
• nefritída
Chronická tubulointersticiálna nefritída (N11.-)
Difúzna sklerotizujúca glomerulonefritída (N18.-)
Nefritický syndróm, bližšie neurčený (N05.-)

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.