Podrobnejšie diagnózy:


Poznámky:

1. Primárne, nepresne určené, sekundárne a bližšie neurčené lokalizácie zhubných nádorov
Kategórie C76–C80 zahŕňajú zhubné nádory bez presne určeného primárneho ložiska alebo bez údaja o primárnom ložisku, ktoré sú označené ako diseminované, rozšírené alebo rozsiahle. V týchto prípadoch sa primárna lokalita považuje za neznámu.
2. Funkčná aktivita
V tejto kapitole sú zatriedené nádory bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú funkčne aktívne. Funkčnú aktivitu spojenú s nádorom možno označiť prídavným kódom z kapitoly IV. Napr. zhubný feochromocytóm nadobličky produkujúci katecholamíny má kód C74 a prídavný kód E27.5, bazofilný adenóm hypofýzy s Cushingovým syndrómom má kód D35.2 a prídavný kód E24.0.
3. Morfológia
Zhubné nádory sa dajú rozdeliť do viacerých morfologických (histologických) hlavných skupín: karcinómy z dlaždicového epitelu a adenokarcinómy, sarkómy, iné nádory z mäkkých tkanív, mezoteliómy, lymfómy (Hodgkinove a non-Hodgkinove), leukémie, iné bližšie určené druhy rakoviny a zhubné nádory určené lokalizáciou či bližšie neurčené druhy rakoviny. Rakovina je nadradený pojem pre všetky menované skupiny, ktorý sa však zriedkakedy používa pre zhubné nádory lymfatických, krvotvorných a príbuzných tkanív. Označenie karcinóm ( v užšom význame zhubný epiteliálny nádor) sa niekedy používa nesprávne ako synonymum termínu “”rakovina””.
V tejto kapitole II. sa nádory v hlavných skupinách ďalej triedia podľa biologického správania a vnútri týchto skupín najmä podľa lokalizácie. Vo výnimočných prípadoch sa v nadpise kategórie a podkategórie uvádza aj morfológia.
Pre histologický typ nádoru existuje samostatná morfologická klasifikácia.
4. Použitie podkategórií v kapitole II
Poukazujeme na osobitné použitie podkategórie .8 v tejto kapitole (poznámka 5). Ak by boli potrebné podkategórie pre “iné”, budú sa vo všeobecnosti označovať ako podkategória .7.
5. Zhubné nádory s presahovaním hraníc lokalizácie a použitie podkategórie .8 (presahovanie viacerých oblastí)
V kategóriách C00 – C75 sú primárne zhubné nádory zatriedené podľa primárneho ložiska. Mnohé trojmiestne kategórie sú vytvorené podľa postihnutých oblastí a podkategórie podľa postihnutého orgánu.
Nádor, ktorý presahuje dve alebo viac hraničiacich oblastí vnútri trojmiestnej kategórie a miesto jeho vzniku nemožno jednoznačne určiť, má byť zatriedený do príslušnej podkategórie .8 (“”presahujúci viaceré oblasti”), za predpokladu, že táto kombinácia sa neuvádza osobitne na inom mieste.
Napríklad pri karcinóme pažeráka a žalúdka bude karcinóm špeciálne zatriedený ako C16.0 (kardia). Avšak pri karcinóme jazyka a jeho ventrálnej plochy sa použije kód C02.8, ale pre karcinóm hrotu jazyka, ktorý sa šíri na jeho spodnú plochu sa použije kód C02.1, keďže miesto jeho vzniku je známe (hrot jazyka).
“”Presahovanie viacerých oblastí”” znamená, že postihnuté oblasti navzájom susedia. Aj keď numericky po sebe idúce podkategórie často aj anatomicky súvisia, neplatí to vždy (napr. pri karcinóme močového mechúra C67.-), takže kódujúci sa pri určovaní topografických vzťahov musí prípadne vrátiť k anatomickým učebniciam.
Niekedy postihnutie viacerých oblastí prekračuje hranice trojmiestnych kategórií vo vnútri určitého systému. Uvádzajú sa nasledovné podkategórie:
C02.8 Zhubný nádor jazyka presahujúci viaceré oblasti
C08.8 Zhubný nádor veľkých slinných žliaz presahujúci viaceré oblasti
C14.8 Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a hltana presahujúci viaceré oblasti
C21.8 Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti
C24.8 Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti
C26.8 Zhubný nádor tráviacej sústavy presahujúci viaceré oblasti
C39.8 Zhubný nádor dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov presahujúci viaceré oblasti
C41.8 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky presahujúci viaceré oblasti
C49.8 Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva presahujúci viaceré oblasti
C57.8 Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov presahujúci viaceré oblasti
C63.8 Zhubný nádor mužských pohlavných orgánov presahujúci viaceré oblasti
C68.8 Zhubný nádor močových orgánov presahujúci viaceré oblasti
C72.8 Zhubný nádor mozgu a iných časti centrálnej nervovej sústavy presahujúci viaceré oblasti
Zodpovedajúcim príkladom je karcinóm žalúdka a tenkého čreva, ktorý sa má kódovať ako C26.8 (Zhubný nádor tráviacej sústavy presahujúci viaceré oblasti)
6. Zhubné nádory ektopického tkaniva
Zhubné nádory ektopického tkaniva sa kódujú podľa zodpovedajúcej lokalizácie, napr. zhubné nádory ektopického pankreatického tkaniva zodpovedajú kategórii C25.9 Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený
7. Použitie abecedného zoznamu pri kódovaní nádorov
Pri kódovaní nádoru sa okrem lokalizácie musí zohľadniť aj morfológia a správanie nádoru. Pri zatriedení nádoru sa záznam musí najskôr zadať podľa abecedného zoznamu, aby sa zachoval morfologický opis.”

Kam ďalej?

Zistite, či sa Vaša diagnóza nachádza v našom zozname chorôb.